System obsługi rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  

            


 « Strona główna   Szukaj w Archiwum


Rozliczenie SOD  »

ost.: 2007-06-14 12:52
  1. Dokumenty w formie elektronicznej składane będą przez pracodawców za pomocą programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz. W celu złożenia dokumentów pracodawca otrzyma od Funduszu, poprzez internet, certyfikat umożliwiający podpisywanie dokumentów. Dokumenty nie uwierzytelnione podpisem elektronicznym nie będą przyjmowane przez Fundusz.
  2. Dane dotyczące wysokości dofinansowania określone we wniosku pracodawcy muszą być zgodne z danymi zawartymi w miesięcznych informacjach za okres, którego dotyczy wniosek. Oznacza to, że kwota dofinansowania we wniosku złożonym do 14 marca 2004 r. o wypłatę dofinansowania za styczeń i luty 2004 r. powinna być równa sumie kwot wynikających ze złożonych informacji miesięcznych za styczeń i luty 2004 r.
  3. Ponieważ dofinansowanie do wynagrodzeń obejmuje okresy dwumiesięczne (styczeń-luty, marzec-kwiecień, itd.) pracodawca uprawniony do dofinansowania za jeden miesiąc składał będzie wniosek za dany okres sprawozdawczy, tj. dwa miesiące, wpisując kwotę dofinansowania za miesiąc, w którym przysługuje mu dofinansowanie.
  4. Dokumenty złożone przez pracodawców podlegały będą sprawdzeniu przez Fundusz pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionych dokumentów pracodawca będzie mógł odebrać potwierdzenie złożenia dokumentów, również poprzez internet. W przypadku gdy dokumenty zawierać będą nieprawidłowości, Fundusz wezwie pracodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezachowanie przez pracodawcę ww. terminu spowoduje pozostawienie informacji lub wniosku bez rozpatrzenia. Należy również zaznaczyć, że przesłanie przez Fundusz wezwania do usunięcia nieprawidłowości przerywa bieg 7-dniowego terminu do przesłania pracodawcy informacji o saldzie przysługującego dofinansowania.
  5. Pracodawcy będą posiadali również możliwość korygowania złożonych informacji lub wniosków poprzez złożenie dokumentów korygujących. Do dokumentów korygujących znajdują zastosowanie zasady opisane powyżej, z tym, że dokumenty korygujące zwiększające kwotę dofinansowania należnego pracodawcy mogą być składane najpóźniej do 14 dni przed dniem złożenia rozliczenia rocznego, którego termin składania upływa 15 lutego roku następującego po roku, w którym pracodawcy udzielone zostało dofinansowanie. Natomiast w przypadku złożenia dokumentów korygujących, z których wynika, że dofinansowanie zostało pracodawcy wypłacone w wysokości wyższej od należnej, pracodawca składając korektę dokonuje również zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych w terminie 14 dnia od dnia złożenia korekty.

Autor: Info - Baza, dodano: 2007-06-14 12:52
Źródło: Info - Baza


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Nasza polityka prywatności oraz polityka cookies.