System obsługi rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  

            


 « Strona główna   Szukaj w Archiwum


Rozliczenie SOD  »

ost.: 2008-01-07 13:12

 

Obowiązek rozliczenia pomocy publicznej uzyskanej na podstawie art. 26 a ustawy (dofinansowania do wynagrodzeń) wynika bezpośrednio z przepisu art.26 c ust.5 ustawy, który stanowi, że pracodawca dokonuje rozliczenia miesięcznego dofinansowania za okres roczny w terminie do 15 lutego roku następnego. Powołany przepis posiada charakter ogólny, tzn. odnosi się do wszystkich pracodawców, którzy wypełniają jego dyspozycję, a więc uzyskali dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za dany rok. Ponieważ omawiany przepis wszedł w życie od 1 stycznia 2004 r., dlatego też znajduje zastosowanie do dofinansowań uzyskanych przez pracodawców poczynając od stycznia 2004 r. Natomiast konsekwencją zapisu mówiącego o dokonaniu rozliczenia za okres roczny jest fakt, iż rozliczeniu podlegać będą dofinansowania uzyskane za okres od stycznia do grudnia 2004 r.

Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż ustawa nie wprowadza rozgraniczenia na przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) oraz pracodawców nie będących przedsiębiorcami, co powoduje, iż rozliczenie dotyczy wszystkich pracodawców bez względu na formę prawną oraz rodzaj prowadzonej działalności. Tak więc uzyskane dofinansowania rozliczyć powinni zarówno przedsiębiorcy (w tym zakłady pracy chronionej oraz pracodawcy nie prowadzący zakładów pracy chronionej, tzw. rynek otwarty) jak i pracodawcy, którzy przedsiębiorcami nie są (np. Powiatowe Urzędy Pracy czy Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie).


1.1 Obowiązek dokonania rozliczenia po akcesji.

Akcesja Polski do Unii Europejskiej oraz dostosowanie prawa polskiego do przepisów unijnych spowodowała, że zmianie uległ charakter rozliczenia rocznego dla pracodawców będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Mianowicie dla przedsiębiorców, dofinansowanie, do którego nabyli prawo po 1 maja 2004 r. przestało być „należnym dofinansowaniem”, a stało się zaliczką, którą należy rozliczyć zgodnie z unijnymi zasadami dotyczącymi pomocy państwa w zakresie wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych, które stanowią, iż pomoc publiczna na zatrudnianie osób niepełnosprawnych może być udzielana jako rekompensata podwyższonych kosztów wynikających z zatrudniania tych osób. Powyższe zasady wprowadzone zostały rozporządzeniem pomocowym, które weszło w życie 19 maja 2004 r., jednak określiło zasadę, iż jego przepisy stosuje się do pomocy uzyskanej po 1 maja 2004 r. W konsekwencji pracodawcy będący przedsiębiorcami powinni dokonać rozliczenia z tytułu dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za okres styczeń-grudzień 2004 r. dwutorowo. Do dofinansowań uzyskanych przed 1 maja 2004 r. stosować będą zasady obowiązujące przed akcesją, co oznacza, iż rozliczenie polegać będzie na poinformowaniu organu udzielającego pomocy (Funduszu) o kwocie uzyskanego dofinansowania i wykazaniu ewentualnej kwoty dofinansowania pobranego nienależnie (tzn. uzyskanego niezgodnie z przepisami ustawy, np. uzyskaniu dofinansowania na osobę w wieku emerytalnym bądź nie będącą osobą niepełnosprawną). Natomiast w odniesieniu do dofinansowań uzyskanych po 1 maja 2004 r. stosować będą przepisy rozporządzenia pomocowego, co oznacza konieczność dokonania rozliczenia sensu stricto, a więc porównania uzyskanych zaliczek z tzw. pułapami pomocy publicznej (zob.p.3).
Istotnym jest również fakt, iż rozporządzenie pomocowe oprócz konieczności dokonania rozliczenia dofinansowań wskazuje również obowiązek rozliczenia pomocy uzyskanej z tytułu sfinansowanych składek na ubezpieczenia społeczne. A zatem pracodawca (przedsiębiorca), do którego stosuje się przepisy rozporządzenia pomocowego w rozliczeniu rocznym wykaże zarówno pomoc publiczną uzyskaną na podstawie art.26 a ustawy (dofinansowania do wynagrodzeń), jak i na podstawie art.25 ust.2, 3 lub 3a ustawy (sfinansowane składki na ubezpieczenia społeczne). W konsekwencji wyróżnić można trzy grupy pracodawców zobowiązanych do rozliczenia uzyskanej pomocy zgodnie z przepisami rozporządzenia pomocowego. A mianowicie tych, którzy:
- uzyskali pomoc wyłącznie na podstawie art.25 ust.2, 3 lub 3a ustawy (sfinansowane składki na ubezpieczenia społeczne),
- uzyskali pomoc wyłącznie na podstawie art.26 a ustawy (dofinansowania do wynagrodzeń),
- uzyskali pomoc zarówno na podstawie art.25 ust.2, 3 lub 3a ustawy, jak i 26 a ustawy (sfinansowane składki na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowania do wynagrodzeń).

1.2 Sposób i termin dokonania rozliczenia.

Rozliczenia rocznego należy dokonać na formularzach, których wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych /Dz.U. Nr 283, poz.2835/. Rozporządzenie wprowadziło dwa formularze, z których jeden przeznaczony jest do wykazania przez przedsiębiorców podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych (INF-D-Kz), a drugi służy do rozliczenia dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz sfinansowanych składek na ubezpieczenia społeczne (INF-D-R). Formularz rozliczenia rocznego jest taki sam dla wszystkich pracodawców, którzy uzyskali w 2004 r. pomoc na podstawie jednego z wymienionych w poprzednim punkcie tytułów (art.25 ust.2, 3 lub 3a lub 26 a ustawy). A zatem ten sam formularz rozliczenia rocznego składany będzie niezależnie od faktu czy pracodawca jest przedsiębiorcą i podlega przepisom rozporządzenia pomocowego oraz niezależnie od okresu, za który pracodawca uzyskiwał pomoc.
Terminem dokonania rozliczenia rocznego za 2004 r. jest 15 luty 2005 r. Termin ten określony jest zarówno w ustawie jak i w rozporządzeniu pomocowym. Przez dokonanie rozliczenia rocznego należy rozumieć złożenie dokumentów w sprawie rozliczenia rocznego (INF-D-Kz i INF-D-R) oraz wpłacenie do organu udzielającego pomocy kwoty zwrotu dofinansowania, w przypadku gdy rozliczenie wykaże konieczność dokonania takiego zwrotu.


Autor: Info - Baza, dodano: 2007-06-14 12:56
Źródło: Info - Baza


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Nasza polityka prywatności oraz polityka cookies.