System obsługi rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  

            


 « Strona główna   Szukaj w Archiwum


Rozliczenie SOD  »

ost.: 2007-06-14 12:52

Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego oraz:

  1. stopnia niepełnosprawności zatrudnionego,
  2. szczególnych schorzeń zatrudnionego,
  3. typu pracodawcy, który zatrudnia niepełnosprawnego.

Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej otrzymają dofinansowanie w wysokości:

  1. 130% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  2. 110% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  3. 50% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Natomiast pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% oraz pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy do 25 pracowników przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

  1. 70% powyższych kwot,
  2. 90% powyższych kwot, w przypadku gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych.

Przez najniższe wynagrodzenie użyte jako podstawę do wyliczenia kwoty należnego dofinansowania zgodnie z art.2 pkt 1 ustawy należy rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz.1679). Od dnia 1 stycznia 2004 r. podstawę wyliczeń stanowić będzie minimalne wynagrodzenie za grudzień 2003 r., tj. 800 zł. Zgodnie z art.26 a ust.6 Fundusz wypłaca miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika.

Należy zaznaczyć, że miesięczne dofinansowanie nie obejmuje wynagrodzenia pracownika w części finansowanej przez Fundusz na podstawie innych przepisów ustawy. Oznacza to, iż pracodawca dokonując obliczenia kwoty należnego dofinansowania, powinien pomniejszyć wysokość dofinansowania w przypadku gdy wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego zostało w części sfinansowane przez Fundusz na podstawie innych przepisów ustawy (np. na podstawie art.25 ustawy, mówiącego o finansowaniu przez Fundusz składek na ubezpieczenia społeczne pracownika niepełnosprawnego lub na podstawie art.26 ust. pkt 3 ustawy - w brzmieniu obowiązującym do 31 stycznia 2003 r. - mówiącego o zwrocie kosztów wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przez okres 18 miesięcy). Szczegółowe zasady obniżania kwoty dofinansowania przez pracodawców określone zostaną w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy wydanym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Kwota dofinansowania obliczona zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej nie powinna przekroczyć kwoty wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego. W przypadku gdy kwota dofinansowania przekracza wysokość wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego kwotę dofinansowania należnego stanowić będzie:

  1. w przypadku pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej - kwota dofinansowania obliczona zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, przy czym różnicę pomiędzy tak ustaloną kwotą a kwotą wynagrodzenia osiąganego pracodawca przekazuje na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na indywidualny program rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej, o którym mowa w art.33 ust.3 pkt 4) ustawy;
  2. w przypadku pozostałych pracodawców - kwota miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi niepełnosprawnemu.
Ponadto kwota dofinansowania może ulec obniżeniu na skutek zatrudnienia jednego pracownika niepełnosprawnego u dwóch lub więcej pracodawców, w wymiarze czasu pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy. Ponieważ zgodnie z art.26 b ust.3 ustawy w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona w wymiarze czasu pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. W powyższej sytuacji dofinansowanie przyznane zostanie w pierwszej kolejności pracodawcy, który pierwszy zatrudnił tę osobę. Tak więc pracodawca, który zatrudnił danego pracownika jako drugi w kolejności lub następny, może nie otrzymać dofinansowania, bądź otrzymać dofinansowanie w wysokości niższej od wyliczonej, gdy dany pracownik jest zatrudniony w wymiarze czasu pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy u dwóch lub więcej pracodawców oraz istnieje pracodawca, który ww. pracownika zatrudnił wcześniej.

Autor: Info - Baza, dodano: 2007-06-13 15:07
Źródło: Info - Baza


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Nasza polityka prywatności oraz polityka cookies.